Pravidla

soutěže

Pořadatel soutěže: BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02, Starý Plzenec,
společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou oddíl C, vložka 26443,
IČ: 453 58 711 (dále jen „Pořadatel“). 

Organizátor soutěže: SilentService, s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1 – Nové Město, společnost zapsaná z Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 235786,
IČ 03668827, dále jen („Organizátor“). 

Termín soutěže: Soutěž bude probíhat od 1. 8. 2019 od 00:00 hodin
do 31. 11. 2019 do 23:59 hodin středoevropského času.

Podmínky účasti soutěže

 1. Soutěžícím se může stát pouze osoba, která:

– je starší 18 let a má trvalé bydliště na území České republiky;
– zaregistruje se v době trvání soutěže do soutěže přes registrační formulář dostupný na freixenet.cz;
– zakoupí v obchodě, který nabízí šumivá vína značky Freixenet, nebo v e-shopu osobnivinoteka.cz, který provozuje Pořadatel, alespoň 1 láhev šumivého vína této značky a uschová si až do doby předání výhry originální doklad o koupi – účtenku;
– registrací do soutěže vysloví svůj souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním osobních údajů;
– splní pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Pravidla soutěže

 1. Soutěž probíhá na území České republiky. Kompletní pravidla soutěže budou po celou dobu jejího trvání dostupná na freixenet.cz.
 2. Do soutěže se může soutěžící zapojit vyplněním soutěžního formuláře, který je dostupný na freixenet.cz. Vyplnit soutěžní formulář může ale až poté, kdy zakoupí alespoň 1 láhev značky Freixenet (dále jen „soutěžní šumivé víno“). Zakoupit soutěžní šumivé víno lze v České republice v kamenných prodejnách nabízející tuto značku šumivého vína, jejímž distributorem v České republice je Pořadatel, nebo prostřednictvím e-shopu www.osobnivinoteka.cz (dále jen „e-shop“).
 3. Do soutěžního formuláře soutěžící vyplní požadované údaje – jméno, příjmení, e-mail, datum dokladu o koupi nebo číslo objednávky (v případě koupě prostřednictvím e-shopu). Informace vyplněné soutěžícím do soutěžního formuláře musí odpovídat skutečnosti. Pokud Pořadatel nebo Organizátor zjistí, že tomu tak není, mohou soutěžícího ze soutěže vyřadit, a to ve vztahu k jakékoliv jeho registraci, pokud se přihlásil do soutěže vícekrát.
 4. Soutěžní šumivé víno může zakoupit pouze osoba starší 18 let. Pořadatel ani Organizátor nenesou odpovědnost, pokud jej zakoupí osoba mladší a následně se přihlásí do soutěže. V případě, že Pořadatel nebo Organizátor zjistí, že soutěžícímu nebylo při zakoupení soutěžního šumivého vína 18 let, takového soutěžícího vyřadí ze soutěže. Pořadatel ani Organizátor však není povinen věk soutěžících ověřovat.
 5. Koupě šumivého vína musí proběhnout v době trvání soutěže. O koupi musí soutěžící po celou dobu soutěže, a to až do předání výhry, uchovat doklad – účtenku. V případě, že bude soutěžící vylosován, požádá jej Pořadatel nebo Organizátor z jeho pověření k předložení kopie účtenky, a to formou scanu či fotografie. V případě pochybností o pravosti může Pořadatel nebo Organizátor požadovat i předložení originálu účtenky. V případě, že soutěžící nebude schopen ve lhůtě, kterou mu k předložení Pořadatel nebo Organizátor dá, originál účtenky předložit, mohou jej vyřadit ze soutěže.
 6. Aby bylo zamezeno pochybnostem, Pořadatel požaduje, aby z účtenky, kterou soutěžící přihlásí do soutěže, jednoznačně vyplývalo provedení nákupu soutěžního šumivého vína. V případě, že na účtence nebudou vypsané názvy soutěžních šumivých vín, je možné k prokázání koupě soutěžního šumivého vína doložit společně s přihlášenou účtenkou také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu zakoupených soutěžních šumivých vín a razítkem prodejny, ve které byly zakoupeny. Této požadavek platí přiměřeně i pro další náležitost účtenky tak, aby taková účtenka spolu s vyplněným dokladem splňovala pravidla soutěže.
 7. Do soutěže je možné přihlásit více účtenek, počet přihlášených účtenek jedním soutěžícím není omezen. Soutěžící může vyhrát výhru vícekrát, vždy však na základě různých účtenek. Již vylosovaná účtenka bude z dalšího losování voucherů vyřazena, i nadále bude zařazena do slosování o hlavní výhru.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího ze soutěže, který vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel má právo z těchto důvodů vyloučit ze soutěže též vítěze.
 9. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V případě změny pravidel soutěže, bude o změně Pořadatel informovat na webových stránkách freixenet.cz a u příspěvků na sociálních sítích, v nichž soutěž oznámil.
 10. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy nelze je právně vymáhat a není oprávněn požadovat ani peněžní náhradu. Vítěz hlavní výhry ji nemůže postoupit jiné osobě.
 11. Výhry (vouchery) budou výhercům předány prostřednictvím e-mailu. Za řádné doručení Pořadatel ani Organizátor neodpovídá. Hlavní výhra bude předána výherci osobně, při předání bude s výhercem a osobou, která se s výhercem zájezdu účastní, podepsána smlouva o pravidlech předání výhry, což bere soutěžící na vědomí. Uzavření smlouvy je podmínkou předání hlavní výhry.
 12. Soutěže se však nemůže účastnit zaměstnanec Pořadatele, Organizátora, jejich dodavatel či zaměstnanec jejich dodavatele, a to ani osoba blízká ve smyslu občanského zákoníku takového zaměstnance. V případě, že Pořadatel nebo Organizátor zjistí, že se taková osoba přihlásila do soutěže, bude tato osoba ze soutěže vyřazena.

Výhra a vyhlášení vítěze:

 1. Výhrami v soutěži jsou:

– 122x voucher v hodnotě 300 Kč na nákup v e-shopu osobnivinoteka.cz (dále jen „voucher“) s dobou platnosti 31. 1. 2020;
– 1x zájezd pro 2 osoby na 3 noci do Barcelony s návštěvou vinařství Freixenet (dále jen „hlavní výhra“).

 1. Losování výherců voucherů proběhne vždy každé pondělí v průběhu soutěže. První losování proběhne dne 5. 8. 2019 a poslední dne 2. 12. 2019. Losování bude provedeno pomocí nástroje on-line picker.
 2. Za každý den soutěže se losuje jeden výherce voucheru. Při prvním termínu losování se tak budou losovat 4 výherci a při posledním 6 výherců.
 3. Hlavní výhra bude vylosována při posledním losování, a to ze všech soutěžních účtenek.
 4. Výherci budou o výhře informováni Organizátorem, a to na e-mail, který uvedli v přihlášce soutěže. Výherce bude též oznámen Pořadatelem na jeho webových stránkách freixenet.cz. V oznámení o vylosování požádá Pořadatel nebo Organizátor výherce o zaslání kopie dokladu.
 5. Neodpoví-li výherce na oznámení o výhře a nepředloží-li kopii účtenky či doplňujícího dokladu, případně originálu, bude-li o to Pořadatelem či Organizátorem požádán, tak aby bylo možné ověřit splnění těchto soutěžních pravidel, nejpozději do 10 dní od oznámení výhry, bude tento výherce vyřazen ze soutěže.
 6. Pořadatel může vybrat nového vítěze, kterého o výhře bude informovat prostřednictvím e-mailu, nebo rozhodne o tom, že výhra propadá Pořadateli.
 7. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy při používání e-mailových účtů, zejména neodpovídá za doručení e-mailu, kterým bude informovat výherce či náhradní výherce soutěže.
 8. Výsledek soutěže nelze jakkoliv napadnout.
 9. Výherci berou na vědomí, že pro realizaci výhry, zejména její předání, bude zapotřebí jejich součinnost a jsou připraveni ji poskytnout.
 10. Hlavní výhra se uskuteční na jaře 2020. Soutěžící jsou si vědomi, že Pořadatel není podnikatelem v oblasti cestovní ruchu a organizace zájezdů. O průběhu a pravidlech předání a čerpání Hlavní výhry bude s výhercem sepsána smlouva.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

 1. Zapojením do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů, tj. jméno, příjmení, e-mail, číslo objednávky, Pořadatelem jakožto správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem účasti v soutěži po dobu průběhu soutěže a dále po dobu 1 měsíce po ukončení soutěže. V případě výherce budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro předání a uplatnění výhry.
 2. Soutěžící také souhlasí, aby jeho jméno a příjmení Pořadatel zveřejnil na svých webových stránkách při oznámení výherce.
 3. Tato zpracování jsou odůvodněna souhlasem soutěžícího, tedy článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět. V případě jeho zpětvzetí však nebude moci Pořadatel vyhodnotit jeho účast v soutěži, informovat jej o výhře či ji uplatnit voucher.
 4. Se zpracováním osobních údajů mohou Pořadateli pomáhat také tito zpracovatelé:

– společnost SilentService, s.r.o., IČ 03668827, zajišťující komunikaci se soutěžícími, výherci a další související činnosti;
– společnost AITOM Digital, s.r.o., IČ 24171816, zajišťující rozesílání newsletterů a marketingové služby,
– společnost McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s.r.o., IČ 17046041 organizující hlavní výhru – zájezd do Barcelony

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:

– požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje zpracováváme,
– vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat výmaz těchto osobních údajů,
– požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
– na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s pravidly soutěže, zavazuje se je dodržovat, a souhlasí i se zpracováním osobních údajů.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporech týkajících se této soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou soutěžící obrátit na Pořadatele na e-mailovou adresu: marek.zizkovsky@bohemiasekt.cz nebo na Organizátora na e-mailovou adresu: petra.matejkova@silentservice.cz.

V Praze dne 1. 8. 2019

Souhlas se zasíláním newsletterů
a zpracováním osobních údajů

Kdo vám bude psát?

My, jakožto společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02, Starý Plzenec, společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou oddíl C, vložka 26443, IČ: 453 58 711.

Co vám budeme psát a proč?

Abychom vám mohli posílat informace o nových soutěžích, produktech, akcích, které chystáme nebo jakékoliv zajímavosti, potřebujeme k tomu vaše jméno a e-mailovou adresu. Tyto údaje si uložíme na 2 roky.

Co když už o nás nebudete chtít slyšet?

Zasílání novinek můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@osobnivinoteka.cz nebo proklikem na odhlášení v e-mailu, který jsme vám poslali. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaše údaje také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím může pomáhat?

Aby k vám naše zprávy vždycky dorazily, pomáhají nás s tím tito lidé a společnosti:

 1. AITOM digital, s.r.o.
 2. poskytovatel služby, aplikace Mailchimp
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

A jaká máte práva?

Především máte právo nám dát kdykoliv zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit – třeba jak často píšeme a podobně. Kromě toho máte také tato práva:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
Zavřít menu